26 ste jaargang nr 3

Volksgeneeskunde in de 17de - 18de Eeuw

 

Jackie Thiron en Gert Laekeman

 

 

 

 

Volksgeneeskunde is de mondelinge of schriftelijke overlevering van remedies en hulpmiddelen om ziekten of verwondingen te verklaren en te genezen. Zij wordt uitgevoerd door mensen zonder medische opleiding. Zij berust op ervaring, die tot ver in het verleden teruggaat. Recepten werden van generatie op generatie overgeleverd.

 


 

Kruiden werden de eerste en belangrijkste helende bronnen. Later werden natuurlijke en geneeskrachtige producten in de natuur gevonden. Meestal steunde hun gebruik voor de geneeskunde op al dan niet toevallige ervaring. Volksgeneeskunde berust echter ook op magisch-mystieke factoren. Het zijn bovennatuurlijke krachten die hun invloed hebben op de zieke. Het spreekt vanzelf dat deze laatste vorm van volksgeneeskunde op religieus getinte remedies gebaseerd is.

 

De verwevenheid tussen de op ervaring steunende geneeskunde en het magische denken zijn in de volksgeneeskunde niet van elkaar te onderscheiden. Bepaalde kruiden hadden door de aanwezigheid van bepaalde extracten, die achteraf chemisch aangetoond werden, een gunstige werking op bepaalde klachten. De oorzaak van de aandoening werd door het gebruik van deze extracten nochtans niet weggenomen. De combinatie van de psychologische en chemische werking verklaart het verkregen effect[1].

 

De ervaringen met natuurlijke producten met een genezende werking, zijn in de loop van de eeuwen zowel mondeling als schriftelijk overgeleverd. Door het jarenlang mondeling doorgeven van remedies en receptuur ontstaan allerlei interpretaties die hun eigen leven gaan leiden. Schriftelijke neerslag is hieraan minder onderhevig en dus betrouwbaarder.

 

Het Rijksarchief te Beveren-Waas bewaart in het Gemeentelijk Oud Archief van Stekene een document waarin diverse recepten uit de volksgeneeskunde beschreven worden[2]. Hieronder volgt de originele tekst met ernaast de vrije vertaling.

Recepten en remedies uit de 17de - 18de eeuwse volksgeneeskunde

 

            noch eene andere seer wondere

            plaester ende groodt secreet

 

            Sana Totum

 

Re: neemt een pont geil wasch, een pinte olie van olijven ende een half pont witte cerusse, een vier en deel schuijm van gout: dese vier ingredienten moeten te saemen soo lange soeden tot dat het geheel bruijn wort maer moet geduerigh geroert worden, dan wort den pot afgestelt vant vier, om inne te doen al roerende een vierendeel mannekens wieroock. En een half vierendeel ni lijnzaed. Ende dan noch laeten sieden eene quartier wis, ende dan moeten daer indoen 4: oncen camphert, maer het en magh niet heedt daer ingedaen worden, om dat de cracht niet En sou vervlieghen, dit gedaen sijnde wort in doosen gegooten

 

Nota

dat alle Dese ingredienten Eerst wel fijn moeten gebrocken sijn eer sij daer in gedaen worden

 

Pilule Spleneticy      

Re: salis absijnthi           Dese pillen sijn

armoniaci                       wonder goet

cardui Benedicti[3]           teghen de  

chalibies                         obstructien ofte

sartari vitriolati              Beslotentheydt des

fecule Brionie[4]               lichaems

gummi ammoniaci    ende worden seer

diagridy                        dickmaels

aloët rosati    Viij          geordoneert oock in

elix prep. parricelsi   ander gevallen

Quod si fecit mas           -----------------------

                                       ende en ontstellen

                                         het lichaem niet

 

Eenige seer goede geprobeerde Secreten

Ende Remedien soo volght

 

Voor de vallende sieckte om die te ghenesen ende niet meer weder te krijghen

 

Nemt twee haesse spronghen ofte pickelen geseyt het crocksken ofte Ellebogh, vande achterste loopers vanden haes gebrant in het vier tot poeder

ten 2: van een Elanschclouw afgevijldt de grootte ofte swaerte van een lapboon ofte boerentheen geseijt

ten 3: 7 fijne peivels, alse cleyn sijn 12 à 13

ten 4: gebrant lindenhout tot eene coele oock de swaerte van eene lapboone

ten 5. eene goede halve notte muscat

ten 7. carnarie Suijcker oock de swaerte als boven

Dese ingredienten tot poeder gestooten, ende verdeijlt in 7:gelijcke deelen Ende de selve 7:volghende volghende (sic) avonden ieder keer eenen poeder ingenoemen, met wijn ofte Bier het daeghs voor de niewe ofte volle maen

 

Nota

Die met de vallende Sieckte besmet sijn En moeghen van geene hoofden Eeten t’sij van vleesch ofte wilth Besonderlijck van verkens hoofden

 

Nota 2

Is het saeken dat door Lanckheydt van den thijdt de selve in het bloet gewortelt is, sal men naer de poeders genoemen te hebben den siecken eerst laeten purgeeren

ten 2: Bloettrecken, Ende ten derden sweeten, dit gedaen sijnde sal men de poeders noch Eens verniewen

finis

 

Om de Blaer Roose op twee à 3 daeghen te genesen

 

De Blaeder ofte Bleynen geopent sijnde ende met wat warmen wijn vuytgedopt, sult die door den dagh dickmaels nat maecken met het naer volghende

R: nemt sout van loodt een dragma witten franschen wijn drij oncen

menghelt dit maeckt een weijnigh warm

Als die geen Bladers maeck leget men daer op schoone doecken met Spaensche ni zeepe gewasschen ende droogh daer op geleijt oock vlier blommen ofte diergelijcke

nota: het is altijt seer goet den selven alle 4 daghen te purgeeren wanneer den brant nie gerstelt is

 

Eene seer wonderlycke plaester die Ick seer dickmaels gebruijcke niet dan als met seer goeden effect. Sy magh wel genoemt worden sana totum om dat sy alles geneest

Nemt eene pinte olie van olijve van de alderbeste ende stelt dese olie op het vier in eenen schoonen niewen eerden pot, En een half pont houde Spaensche zeepe van de alderbeste Ende als de olie in het kocken is, soo doet men de zeepe daer in, eerst in stucken geschrapt

en men nemt een half pont roode meijnie, en halfpont blijwit ofte cerusse geseijt ende doet dese inde olie sieden

Altyt roerende dat het niet aen en brandt altyt laetende sieden tot dat de selve sal (seer) bruijn wort soo ist sy genough

men gietse dan in doosen ofte potten om plaesters af te maecken

 

Re: Spatradren (sic)

 

Nota: Dat men een 3e ofte wat meer vande voorschreven salve moet inne doen een vierdeel loodt aluijn, (ofte wat meer), rouw wat gestampt ende als dan mengelen inde selve plaester noch waerme sijnde. Welcke salve met den aluijn goet is om open wonden te genesen

Ende is seer vuijtnemende goed voor alle wonden, soo versche als houde:

Ende als de wonde gesuijvert is, soo nemt men de salve sonder aluijn

 

Men mach oock notteeren dat het seer goet is dat men Elcke reijse als men die wonden vermaeckt, die vuijt dopt met warmen franschen wijn, ende als de materie waterachtig is, soo doet men daerin wat saturui geseyt sout van loodt

Nota: als Iemandt den Kancker heeft ende groote ofte diepe gaeten men magh van de salve gebruijcken met aluijn ende maecken vande salve volghens de groote vande wonde Bollekens de welcke inde wonden worden gestecken, de welcke den cancker wegh nemen ende dan gebruijckt men op de selve manier daer naer vande andere salve sonder aluijn ende niet meer diep sijnde plaesters sonder aluijn hier boven

Nota als die Kancker diep is men moet dan de salve maecken in advenant op de formme van wiecken ende sien dat de selve comt selfs op den grondt

de selve daer laeten insitten met discretie

 

                                   Finis                           

 

Nog een andere geheime en zeer zeldzame pleister

 

            Volledige gezondheid

 

 

Recept: Men neemt een pond[5] geel was[6], een pint[7] olijfolie, een half pond loodwit[8] en een vierde schuim[9] van goud. Deze vier ingrediënten moeten, onder voortdurend roeren, zo lang gekookt worden tot het mengsel bruin wordt. Daarna wordt de pot van het vuur genomen. Eerst en vooral wordt er een vierde mannekens wierook[10] aan toegevoegd, daarna een achtste deel nieuw lijnzaad. Dit mengsel moet zeker nog een kwartier koken, waarna er vier ons[11] kamfer[12] aan toegevoegd wordt. De oplossing mag niet te warm zijn, anders zou de kracht van de kamfer vervliegen. Nadien wordt dit in dozen gegoten.

 

 

Nota

Deze ingrediënten moeten eerst fijn gemalen worden voor men ze toevoegt.

 

 

Pillen voor de Milt

Deze pillen zijn

uitzonderlijk goed

tegen verstopping of

 

hardlijvigheid van

 

 

het lichaam.

Ze worden

ook voor veel

andere ziekten

voorgeschreven.

-----------------------------------                 

 

Zij zijn niet schadelijk voor het lichaam.

 

 

 

 

Nu volgen enkele zeer goed geteste geheimen en remedies.

 

Om de vallende ziekte te genezen en niet meer te hervallen.

 

 

Neem twee knoken van de achterste poten van een haas (de springpoten) en verbrand ze tot poeder.

 

Ten 2e: vijl van de hoef van een eland[13]

de grootte of het gewicht af van een lapboon, gezegd een boerenteen[14].

Ten 3e: 7 fijne peivels[15], 12 à 13 als het kleine zijn.

Ten 4e: tot kool verbrand lindenhout, ook met het gewicht van een lapboon.

Ten 5e: een goede halve muskaatnoot.

Ten 7e (sic): dezelfde hoeveelheid bruine suiker als hierboven.

Deze ingrediënten tot poeder malen en in zeven gelijke porties verdelen. Deze worden zeven opeenvolgende avonden, die de nieuwe of volle maan voorafgaan, met wat wijn of bier, ingenomen.

 

 

Nota

Zij die de vallende ziekte hebben mogen geen koppen eten: noch van vlees, noch van wild en in het bijzonder geen varkenskop.

 

 

Nota 2

Indien, na lange tijd, de ziekte tot in het bloed doorgedrongen is, zal men, nadat de poeders ingenomen zijn, het lichaam van de patiënt zuiveren door een laxatie.

Ten tweede zal men zijn bloed trekken en ten derde hem doen zweten. Als dit gedaan is zal men hem nog eens met de poeders behandelen. Einde.

 

 

Om op twee à drie dagen ontstoken blaren te genezen.

 

 

Nadat de blaren of bleinen opengestoken werden en gezuiverd met warme wijn, moet men ze enkele keren per dag bevochtigen met het volgende middel :

Meng een dragme[16] loodzout[17] met drie ons witte Franse wijn. Verwarm het mengsel een beetje.

Op de blaren legt men schone droge doeken die gewassen zijn met nieuwe Spaanse zeep. Bovenop nog gedroogde vlierbloemen of iets dergelijks.

Nota: Wanneer de ontsteking nog niet hersteld is, is het aan te raden om de patiënt om de vier dagen een laxatie toe te dienen.

 

 

Een wonderbaarlijke pleister die ik dikwijls gebruik met niets dan goede resultaten. Men mag ze wel ‘sana totum’ noemen, omdat ze alles geneest.

 

Neem een pint van de allerbeste olijfolie en verwarm ze in een propere, nieuwe, stenen pot. Neem ook een half pond van de beste oude Spaanse zeep. Als de olie kookt voegt men de geraspte zeep toe, samen met een half pond rode menie en een half pond loodwit. Dit mengsel laat men samen met de olie koken. Men roert voortdurend opdat het mengsel niet zou aanbranden. Wanneer de vloeistof bruin wordt, stopt men met koken. Men giet dit in dozen of potten om pleisters van te maken.

 

 

 

 

 

 

Recept: Spataderen

 

Nota: In een derde, of wat meer, van de voorschreven warme zalf roert men een vierde deel (of wat meer) ruw geplette lood aluin.

Deze aluinzalf is goed om open wonden te genezen.

 

Ze is uitstekend voor alle wonden, zowel nieuwe als oude.

Als de wonde zuiver is, gebruikt men dezelfde zalf zonder aluin.

 

 

Het is aan te bevelen dat, telkens wanneer men de wonde behandelt, die vooraf gezuiverd wordt met warme Franse wijn. Wanneer de wonde waterachtig is, wordt ze verder behandeld met saturui ofte loodzout.

 Nota: wanneer iemand kanker heeft met grote diepe wonden, dan mag men van de aluinzalf bolletjes maken ter grootte van de wonde. Men stopt deze in de wonden: zij genezen de kanker. Nadien gebruikt men de zalf zonder aluin op dezelfde manier. Wanneer de wonde geneest gebruikt men kompressen zonder aluin.

 

 

 

Nota: wanneer het diepe kankerwonden zijn, dan moet men in verhouding wieken van deze zalf maken en ervoor zorgen dat die zelfs tot aan de grond reiken. Men laat die daar, met de nodige discretie, inzitten.

 

 

Einde

 

 


 

Geraadpleegde literatuur

 

Van Dale: Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, dertiende uitgave, Utrecht 1999.

Dr. E. Verwijs en Dr. E. Verdam: Middelnederlandsch woordenboek, zevende deel, ’s Gravenhage, Martinus Nyhoff, 1912.

Dr. Vandewalle Paul: Oude maten, gewichten en muntstelsels in Vlaanderen, Brabant en Limburg.

Readers Digest: ‘Gids voor geneeskrachtige planten’ Uitgeversmaatschappij The Reader’s Digest NV, Amsterdam-Buiterveldert, 1979.

Schietekat José: ‘Kort algemeen overzicht over maten, gewichten en munten op het einde van het Oud Regime (18e eeuw) in: Annalen van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, deel 77 (1974), 1 en 2, p. 73-85.

Teirlinck Isidoor: ‘Flora Magica, de plant in de tooverwereld’, Uitgeverij W.N. Schors, Amsterdam, fotomechanische herdruk van 1932.

Teirlinck Isidoor: ‘Flora Diabolica, de plant in de demonologie’, Uitgeverij W.N. Schors, Amsterdam, fotomechanische herdruk van 1930.

Van Dijck Paul: ‘Volksgeneeskunst in Nederland en Vlaanderen. Uitgeverij Ankh-Hermes bv., Deventer 1981.

De illustraties in dit artikel komen ook uit dit werk.


 

 

 


 

 


 

                                  


 

[1] De inleiding van deze bijdrage is grotendeels gebaseerd op het werk van Paul van Dijk. Voor uitgebreide literatuur over het verschil tussen volksgeneeskunde en de huidige geneeskunde verwijzen wij naar dit werk.

[2] RABw. GOA Stekene nr. 7: Briefwisseling 17de en 18de eeuw.

[3] Cardui benedictus = gezegende distel.

   Readers Digest, o.c., p 86: Gezegende Distel: Werd in de 15de eeuw uit India ingevoerd om een keizer van zijn migraine af te helpen. Is zeker ook ‘gezegend’ met de vreemde schoonheid die zijn ingekorven, wollig behaarde bladeren ten toon spreiden. Eigenschappen: aansterkend, antiseptisch, koortswerend, spijsverteringbevorderend, urinedrijvend.

[4] Readers Digest, o.c., p 346: Brionia dioica Jacq. of heggerank behoort tot de familie van de komkommerachtigen en is een giftige plant.

[5] Schietekat Jose, o.c., p. 80: Apothekersgewicht-pond: 0,275349 gram.

   Het stelsel van maten, gewichten en munten was gedurende het Ancien Régime afhankelijk van streek tot streek. Naargelang de regio had het pond een verschillend gewicht. In het Gentse en het Land van Waas bedroeg het pond: als handelsgewicht: 0,433253 kg.; als apothekersgewicht 0,275349 kg.; als edelsmeedsgewicht: 0,489509kg.

   Bij de inval van de Fransen in 1793 werd aan dit kluwen van maten en gewichten een einde gesteld.

[6] Van Dale o.c., p. 3906: Was: algemene naam voor enige natuurstoffen die met vetten verwant zijn. Er zijn plantaardige en dierlijke wassen. De bekendste soort is die welke bijen voortbrengen en waaruit zij honingraten opbouwen.

[7] Dr. Van De Walle Paul, o.c., p. 51: Inhoudsmaat voor vloeistoffen: een pint = 0,5766 l. Zie ook: Schietekat José, o.c., p. 79.

[8] In het originele document wordt loodwit met de Franse term ‘ceruse’ aangeduid.

   Van Dale o.c., p. 1912: loodwit: mineraal samengesteld uit basisch loodcarbonaat - loodwitpleister: pleister die een weinig niet-ontleed loodwit bevat.

   Anonymus: ‘Belgische Pharmacopee 1930, 4de uitgave p. 455: Basisch loodcarbonaat kennen we nog van het Goulardwater, meer dan 20 jaar geleden frequent gebruikt in geval van verstuikingen. Het loodcarbonaat ontstond door een reactie van opgelost loodacetaat met CO2, in het water.

   Van Dijck Paul, o.c., p. 197: loodwit (plumbi carbonas). Loodcarbonaat, droge ceruse struis. Loodwit is een vettig aanvoelend poeder dat met reuzel of olie vermengd in de volksgeneeskunst zijn toepassing vindt.

[9] Dr. E. Verwijs en Dr. E. Verdam, o.c., p.529: Schume, schuyme, schuum. Schuim: blaasjes van regen, schuimachtig speeksel, schuim van metaal, ….

[10] Teirlinck Is., o.c., p. 77 – 86 : ‘Manneken’ was een synoniem voor de bekende alruin of mandragora. (Mandragora vernalis Bert.). Dit kruid behoort tot de groep van de nachtschadigen (of Solanaceeën). Deze plantenfamilie bevat veel gifplanten, waarvan verschillende een grote rol hebben gespeeld in de toverij.

   De wortel van de alruin heeft een zeer ongewoon uiterlijk. Hij is groot, bietvormig en zwart van kleur (echt Manneken), In het midden van het onderste deel is hij in tweeën gesplitst: ‘ghelijckende het onderste lijf met twee beenen.’. Het volksgeloof schrijft de alruin bijzondere krachten toe: onvruchtbare vrouwen worden door het dragen van de wortel opnieuw vruchtbaar, de drager ervan werd rijk, ze bevorderen de arbeid, beschermen tegen de gevaarlijkste ziekten, zijn goed om liefdesdranken mee te brouwen.

[11] Schietekat Jose, o.c., p. 80: Apothekersgewicht. ‘Ons – 1/12 pond: 0,022945 kg.

[12] Van Dijck Paul, o.c., p. 196: ‘Kamfer (cinnamomum camphora) Kamfer wordt verkregen door destillatie van het hout van de cinnamomum camphoraboom, die groeit in China en Japan’.

[13] Van Dale o.c., p. 876: ‘Eland: verouderd, naam van een geslacht van herten’.

[14] Grote stokboon die wel 30 cm groot kan worden. De boon op zich is tot 4 cm groot. Deze boon behoort ook tot de familie van de droogbonen en is zeer geschikt voor het maken van bonenschotels.

[15] Ondanks uitgebreid onderzoek werd, tot nu toe, de betekenis van dit woord niet teruggevonden.

[16] Schietekat José, o.c., p. 80: Drachme – 1/8 ons: 0,002868 kg.

[17] Van Dale o.c., p. 1912: loodzout: verbinding van lood met een zuurrest.                                           ■