18de Jaargang nr 1-6,

maart 1999

 

Het handboek van de familie Van Goethem

te Stekene

 

Jackie Thiron

 


O

nze bijdrage over De zonnewijzer op de H.Kruiskerk van Stekene1vermeldde reeds het bestaan van een interessant handboek dat op het gemeentehuis van Stekene bewaard wordt.  Het is dit van de familie Van Goethem dat begonnen is in december 1788 en beindigd werd circa 1815. 

Handboeken of landboeken zijn registers die door begoede families bijgehouden werden niet alleen om er hun eigendommen in op te tekenen, maar ook om de gende pachtgelden bij te houden.  De samenstelling van de familie werd eveneens in dit pachtboek genoteerd omdat verscheidene van de beschreven gronden gedurende de periode van aantekeningen testamentair verkaveld werden.  Uit al deze aantekeningen kunnen wij belangrijke gegevens destilleren zowel op genealogisch als toponymisch vlak.  Deze bijdrage is daarom niet in verhalende vorm geschreven maar is de neerslag van het uitvlooien van dit landboek naar deze en alle andere interessante gegevens.

 

 

Technische kenmerken

 

Titel op de omslag vooraan : Land-pacht en geboorten, rakende ook de famillie De Bruyne Stekene

Op de omslag achteraan: 4-9-74. (bijna onleesbaar)

Omslag: Perkament, met karton verstevigd en voorzien van rijgkoorden om het boek dicht te binden. 

Op de omslag vooraan is n rijgkoord boven- en n onderaan bevestigd;  op de omslag achteraan n bovenaan; de rijgkoord onderaan is afgebroken.

Inbinden: Er zijn zowel op de voor- als achteromslag zeven doorvoeringen van de inbinddraad te zien. Afstand tussen de doorvoeringen: 5,5 cm, 5,5 cm, 5,5 cm, 6,0 cm, 5,5 cm, 8,5 cm. 

Afmetingen: omslag : 383 x 250 mm, folios: 377 x 245 mm, rughoogte: 36 mm.

Watermerk: Het papier draagt twee verschillende watermerken.  Op het ene blad staat als watermerk een grote Franse lelie, op het andere de letters: F P & C.

 

 

Inhoud

 

Het boek werd gebruikt zowel uitgaande van de voorzijde als uitgaande van de achterzijde door het omdraaien van het boek en bestaat dus uit twee delen.  Begint men het handboek aan de kant van de titel op de omslag dan bevat dit een korte familiekroniek op de eerste twee folios die niet genummerd zijn. 

 

Verder:

Van folio 1 r tot 7 v: de goederen en renten waarvan Livina Van Goethem het vruchtgebruik heeft, die voortspruiten uit haar eerste huwelijk met Anthony Van Goethem.

Van folio 8 r tot 26 r: de goederen en renten die haar toebehoren na verkaveling met haar kinderen en voortkomen uit haar tweede huwelijk met Gillis De Bruyn2.

Folios 26 v tot en met 30 r zijn onbeschreven.

Van folio 31 r tot 37 r staan de pachtgelden en de verkoop van enkele gronden genoteerd.

Folios 37 v tot 50 v zijn onbeschreven.

Vanaf folio 51 r tot 54 v vindt men de achterstallige betalingen genoteerd op leveringen van steen, intresttegoeden en achterstallige betalingen op diensten gedaan door landmeter De Bruyn.

Van folio 56 r tot 66 v: De goederen die aan Livina Van Goethem alleen behoren en de leveringen en zaken die haar alleen aanbelangen.

 

Aan de andere zijde van het boek vindt men de Landen en Bosschen renten compiterende aen de erven van Gillis de Bruyn[SD1]  tot Stekene bij hun gemeen en onvercavelt gebleeven als te weeten   Daarin zijn de gronden beschreven die niet verkaveld werden en nog gemeenschappelijk aan de kinderen/erfgenamen van Gillis de Bruyn behoren.  Deze zijn beschreven over 27 folios die niet altijd recto en verso beschreven zijn.[SD2] 

Van folio 1 r tot 8 v: de landen en pachtgelden die hen gemeenschappelijk toebehoren langs de zijde van hun vader Gillis de Bruyn. Folio 5 r is onbeschreven.

Van 9 r tot 15 r de gemeenschappelijke goederen en pachten langs moederszijde.

Van 15 v tot 16 v die landen die hen van rechtswege en door successie toebehoren door hun halfbroer Gillis van Goethem.

Folio 17 r is onbeschreven.

De goederen, pachten en renten die aan de kinderen behoren zoals beslist na de dood van hun nicht Joanna Christina de Bruyn (overleden te Rupelmonde in april 1801) zijn beschreven van folio 18 v tot 26 v. Van folios 19, 20 en 21 zijn alleen de rectozijde beschreven. Deze verkaveling ging door in 1804. Op folio 27 r staat nog een huis vermeld, gestaan en gelegen in de Baselstraat te Rupelmonde, dat nog gemeenschappelijk bezit is van alle erfgenamen uit de voornoemde verkaveling.

 

 

Familiekroniek

 

Eerste ongenummerde folio, recto.

Livina Van Goethem, geboren 05.1697, overleden 04.12.1789, x op 28.06.1715 met Anthony van Goethem, Fes Anthony,

Anthony Van Goethem overleed op 24.02.1730.  Livina Van Goethem overleed in het Groot Huys te Stekene, en werd aldaar begraven.  Zij hadden acht kinderen waarvan er op het ogenblik van de verkaveling nog slechts vier in leven zijn :

1. Joanna Van Goethem x Jan Andries Thuysbaert, woonde te Stekene en is samen met haar zoon Gillis vermoord door de Franse militairen gedurende de briganddage4.

2. Pieter Livinus Van Goethem x Josina Marie Ingels, deze laatste was toen reeds overleden, woonden in de Kiekenhaege tot Stekene.

3. Marie Van Goethem x Jacobus Stevens, beide in den ouden grouw Inden Lande van Hulst overleden.  Zij hadden vijf kinderen, waarvan de eerste vier in Hulst gedoopt zijn.  Het vijfde, Catherina Stevens, werd gedoopt in Lamsweerde.

Cornelius Stevens is overleden in Zuiddorpe, Anne Marie Stevens in Sint-Niklaas in 1815, Pieter Stevens in Boschkapelle in 1818.

Voornoemde Marie Van Goethem is in de Grouw Polder nog gehuwd geweest met Jan de Bruyn. Zij hadden n kind dat jong overleden is.

Eerste ongenummerde folio, verso.

4. Judocus Van Goethem, geboren op 21.3.1730, overleden 17.4.1807 x Anna De Corte, in Elversele.  Zij woonden in Sint-Niklaas en hadden vijf kinderen.

 

Livina Van Goethem x Gillis De Bruyn Fes Jan. 1732 (het tweede huwelijk van Livina).

Gillis De Bruyn is afkomstig van Boom en overleden te Stekene op 30.7.1761, hij was toen 60 jaar oud.

Zij hadden samen vijf kinderen.

1. Joannes Fransies De Bruyn, geboren op 08.04.1735, overleden op 23.09.1789 x Judoca Dierkens, Flia Arnoldus en na haar dood x Georgia De Bruyne van Winckel5 , te Ertvelde op 05.10.1779.

Zij woonden te Stekene en hadden vijf kinderen.  En kind overleed op 28.01.1790.  Een van hun zonen, Ludovicus, is in de buurt van Worms, Duitsland, overleden als garde dhonneur onder de fransche troupen.

Tweede ongenummerde folio, recto.

2. Catherina Theresia De Bruyn, geboren in 1737, overleden 26.06.1810 x Gillis Thuysbaert Fes Adriaen, op 25.11.1777.  Deze was reeds weduwnaar en gehuwd geweest met een niet met voornaam genoemde Praet, waarvan er drie voorkinderen waren.  Samen hadden ze geen kinderen. Ze woonden in de Kiekenhaag, waar tot 1777 Livina Van Goethem heeft gewoond.

3. Josina De Bruyn, geboren in 1740, overleden 04.07.1803 x Joannes Augustinus Van Hecke, op 09.09.1777, koster te Stekene.

 

Zij hadden twee kinderen : Bruno Ferdinandus en Joannes Franciescus.

 

nigte Joanna Christina de bruyn overlee te Rupelmonde den ... april 1801  (deel B 17, v-18 r)

 

 

Toponiemen

 

De toponymie of historisch-taalkundige verklaring van de plaatsnamen is een aparte discipline die door, onder andere, wijlen Herman Heyse intensief beoefend werd.  We verwijzen hierbij naar zijn studie over Klapdorp die volledig gebaseerd is op toponymisch onderzoek6.  De toponymie laat ons duidelijk de evolutie van de plaatsnamen zien en werkt derhalve verklarend voor de oorsprong van de naam van een bepaald stuk grond.

 

In het handboek staat bij elk stuk grond eventueel het toponiem, maar altijd de wijk, het nummer en de grootte vermeld.  Controle van deze gegevens leerde ons dat de nummers en grootten van de percelen nog altijd refereerden naar het kaartboek van Stekene van 16747 .

 

 

A.  Uit Pacht en geboorten rakende ook de famillie De Bruyn Stekene.

 

Akkers en meersen

 

Naam+Wijk+nummer                    Opp.                 Folio

volgens kaartboek 1674              in Roeden

 

den Beckmeersch                        

          Noord Gaver             85      325    1 r

den Degna Vergauwen       

          Noord Gaver             30      795    1 v

den Vaert acker                           

          Noord Gaver             19      516    2 r

den Pauw   

          Het Geweste             25      615    3 v

den Dhaen                         

den Oostman                                        

          Het Geweste             26      412    4 r

den grooten Leek acker

          De Leke                    19      617    4 v

 

Wijknamen

 

den noord-gaver                             1 r

het Geweste                                    2 v

de Predickheye                               2 v

de Leke                                          4 v

den Kemel                                      5

den haesenhoeck                            5 v

den Beckaf                                     5 v

Veldekens hoek                              6 r

den  Zuytgaver                                8 r

wijck van de Kiekenhaege              8 r

den Bormtmeulen Acker                 8 v

het Speelhof                                      9 v

den Cruysen acker                          10 v

den polder vanden Riede                

          (de hey heuvelen)                  10 r

het Moortelken                               18 v

den Kerckenacker                          19 r

den Kerckenwijck                          23 v

de Wilde Landen                            37 r

de Coewacht                                  51 v

den Bergh                                       52 v

de drij Hoefijzers                            65 v

 

Straatnamen

 

de Kiekenhaege                              8 r

de Kiekenhage

het Rechte dorp                              8 v

de Lange Dweirstraete                    9 v

de quackel                                      51 v

de Trompe                                      51 v

de Stekenschen Eijcant                   51 v

den heijcant                                    57 v

den achtergael                                 57 v

de Bormte                                      59 v

de Hellestraete                                59 v

de Voorhoutstraete                         60 r

 

B.  Uit Landen en Bosschen renten competerende aen de erven van Gillis de Bruijn tot Stekene bij hun gemeen en onvercavelt gebleven als te weeten

 

den polder oud ferdinandus             1 r

den nieuwen ferdinandus polder       6 v

de Strekelvenne (Wilde Landen)     7 v

den slingerbosch (7den gang in

          den ferdinandus polder)         15 r

 

Andere toponiemen

 

den hamerschen vaert                      5 v

den gentschen vaert

De Doncker hofstede                      6 r

den waeterganck van

          Staeten Bodem                      6 v

Het groot huys                                8 v

de mert van Stekene                       12 r

den hamerschen vaert                      5 v

het buysken                                    36 v

St Sebastiaen, herberg,

          Coeywacht                            51 r

de Trompe, herberg                        60 v

den Spiegel, herberg                       61 r

de Kiekenhage Brugge                    7 r

 

Toponiemen uit andere parochies

 

Sint-Gillis-Waas

het Hoogh Kalf, heerlijckhede

          van de Cluyse                        3 r

heerlijckheyt van Zaligem en

          Meerdonck                           17 v

den Cemphoek                               17 v

Hulst

den ouden grouwen polder

          oud ferdinandus                     1 r

den nieuwen ferdinandus polder                      

Kleyn Ferdinandus Polder               15 v

den Stoppeldijck Polder                  22 r

den Polder van Ferdinandus,

          Staeten Bodem                      14 v

den ouden Ferdinandus Polder        31 r

de mager landen (ouden

          Ferdinandus Polder)              33 r

de helsboschen36 r

den slingerbosch (7den gang

          in den Ferdinandus polder)    15 r

de Wilde Landen, Hulster

          Ambacht                               16 r

de Strekelvenne (in de Wilde

          Landen/Hulst)                        7 v

den Heycant (Hulsterambacht)        51 v

Lamswerde

Boscapelle

de ses gemeten

Axel

den Varense Polder,

          Axel Ambacht                       22 v

de Wilde Landen, Axel Ambacht     51 r

Den stoppeldijk polder                    22 r

Beoosten Blijen                               58 r

Temse

Schauselbroek

Bazel

den Bolderick wijk of eersten Craekwijk

Rupelmonde

de Baselstraete

Sint-Niklaas

Drij Coninghen

De Klinge

de Blouwhoeve

t Spaens quaertier

 

 

Genealogische gegevens.

 

De voornamen en familienamen zijn in het boek niet altijd uniform geschreven.  Hoofdletters worden zeker niet gerespecteerd.  Van en de worden met hoofd- en kleine letter door elkaar geschreven.  Ook ij en y worden door elkaar gebruikt.  Zo treffen we zowel de schrijfwijze de Bruijn als De Bruyn aan als familienaam voor dezelfde persoon.

Omwille van de uniformiteit worden daarom de hieronder in het boek aangetroffen familienamen in hoofdletters en de voornamen in kleine letters geschreven.

 

AERTS Paesschier

ALLAERT Albertus

BACKERS Jan

BAETENS Jacobus

BAKKERE Jan

BAUDEWIJN Joos

BAUWENS Fransies

BAUWENS Jan

BEHIELS Frans

BEHIELS Jan

BEHIELS Judocus Frans

BERNAERDS (Meerdonk)

BLENDEMAN Joannes Baptist

BLENDEMAN Pieter

BOONEN

BORGELJOEN Laureys

BORM Joannes

BORN Francies

BRAEM Joseph

CALLE Valentijn

CALLENS Francies

CARDON (Kallo)

CERPENTIER Marcus

CLAESSEN Jan Baptist

DAELMAN Jacobus

DAELMAN Joannes Francies

DE BACKER Joannes

DE BAERE Matthys

DE BELAERE Jan Baptist

DE BLOCK Andries

DE BLOCK Dominicus

DE BLOCK Judocus

DE BLOCK Matthijs

DE BROUWER Joannes

DE BROUWER Norbertus

DE BRUIJN Catharina Theresia

DE BRUIJN Gillis Fes Jan

DE BRUIJN Jan

DE BRUIJN Joanna Christina

DE BRUIJN Joannes Fransies

DE BRUIJN Josina

DE BRUYN Ludovicus

DE BRUIJNE Georgia (Sint-Kruis-Winkel)

DE BRUIJNE Pieter

DECKERS Judocus

DE CLERCK

DE COCK Gillis

DE CORTE Anna Catherina

DE CORTE Jacobus

DE DECKER Joseph (De Klinge)

DE DOY Catherina (Puivelde)

DE GEEST Judocus

DE GRAEVE

DE JONGE Jacobus

DE JONGE Jan

DE JONGHE Charles

DE KESEL N

DE KEYSER Joannes

DELEWAERT Juffrouw

DE MEURICHYE Jan Baptist

DE MULDER Jan

DE MUYNCK Laureys

DE RECHTER Jan

DE RIBBER  Fransies

DE RIJCKE  (De Klinge)

DE ROB

DE SCHEPPER Adriaen

DE SMET Bernaerdus

DE SMET Joseph

DE SMET Pieter

DE TAEY Joseph

DEVEL Carel (Sint-Gillis)

DE VLIEGHER Joannes

DE VLIEGHER Jacobus

DE VOS Jan (Koewacht)

DE WOLF Jacobus

DE  ZOOMER Joannes (De Klinge)

DHAEN Mechiel

DHANIS Pieter

DHERT Augustinus

DHOLLANDER Gillis

DHONDT Jan

DHOOGHE Jan Baptist

DIERKENS Arnoldus

DIERKENS Judoca

DUERINCK Jacobus

ENGELS Daneel

FERKET Laureys

FERMONT

GOETGEBUER (Rupelmonde)

GOETHALS

GOOSSENS Pieter

HAARENS Judocus

HAENTIENS

HAMELINCK Jacobus

HERDEWEL N

HOEFMAN Jan Baptist

HOEFMAN Pieter

HULSTAERT Jan Fransies

IJSBAERT Gillis

INGELS Josina Marie

KINT Jan

MAESSCHALCK Jacobus

MARIS Theodorus (landbouwer te Bazel)

MARTENS Andries

MARTENS Anthoni

MATTELE Jan

MECHIELCHENS Jan Baptist

MELIS Jan Baptist

MELS Cornelis

MERCKHAERT Ferdinandus

MERCKHAERT Jan

NAUTS Abraham

PEERSMAN Adriana

PENNEMAN N (Kieldrecht)

PERSOON Jan

PIESSENS Jacques ( Sint-Gillis)

PIETERS Joannes

PUTS Jan

PROOST Jan

PUYLAERT Jaques

RAES Ferdinandus

RAMON Joseph

REGEMORTEL Pieter

ROELANDS Joanna

ROMBOUT Gillis

ROOSE (Sint-Niklaas)

ROTTHIER Carolus

SCHAUT Joseph

SCHELTJENS Pieter Joannes (Rupelmonde)

SCHUDDINCK Carel

SIMOEN Lieven

SMET Rodinus (Rupelmonde)

STAES Gillis

STEKELINCK Marijn

STEVENS Anna Marie

STEVENS Cornelius

STEVENS Jacobus

STEVENS Marie Catherina

STEVENS Pieter

STOOP

TEGELBERGH

TEMMERMAN Simoen

THEUS Jan

THIENPONDT Joannes

THIRON Adriaen

THUYSBAERT Gillis Fes Adriaen

THUYSBAERT Gillis Fes Jan Andries

THUYSBAERT Jan Andries

THUYSBAERT Joannes Benedictus

THUYSBAERT Petrus

TKINT Constantinus

VAN BOTERDAELE Pieter Joannes  (Rupelmonde)

VAN BUYNDER Jan

VAN DAMME Joannes Frans

VAN DEN BERGHE Andries

VAN DEN BERGHE Pastoor

VAN DEN BERGHE Pieter

VAN DEN EEDE

VAN DEN HENDE Pieter

VAN DEN HOUTE Jan Baptista

VAN DER HEYDEN Jan

VAN DER KEELEN Cornelis

VAN DE VELDE Jacobus

VAN DE VELDE Pieter

VAN DE VOORDE Gillis

VAN DE WIELE Jacobus

VAN GASSEN Alexius

VAN GAVER Jacobus

VAN GOETHEM Adrien

VAN GOETHEM Anthony Fes  Anthony

VAN GOETHEM Gillis

VAN GOETHEM Livina

VAN GOETHEM Jacobus

VAN GOETHEM Joanna

VAN GOETHEM Judocus

VAN GOETHEM Marie

VAN GOETHEM Pauwels

VAN GOETHEM Petrus

VAN GOETHEM Pieter

VAN GOETHEM Pieter Livinus

VAN GREMBERGE Pieter

VAN GREMBERGE(N) Joanna  (Rupelmonde)

VAN GUYSE Pieter

VAN HECKE Bruno Ferdinandus

VAN HECKE Joannes Augistinus

VAN HECKE Joannes Franciescus

VAN HESE Joannes  (Kemzeke)

VAN HIMSTE Joannes

VAN HOOSTE Cornelius

VAN HOUTE

VAN HOVE Judocus  (Elversele)

VAN HOYE Joseph

VAN KEMSEKE Pauwels

VAN MATTELE

VAN MEERVELD Jan Frans  (Basel)

VAN MEERSCHE Adriaen

VAN MOERE Joseph

VAN OVERLOOP Cornelius

VAN OVERLOOP Josephus

VAN OVERLOOP Pieter

VAN PUYVELDE Fransies

VAN PUYVELDE Gillis

VAN REGEMOORTEL  Pieter

VAN RUMST N

VAN RUMSTE Judocus

VAN STEENE

Van VLIERBERGHE Bernaerd

Van VLIERBERGHE Gillis

VAN VOSSEL Gillis

VERBRUGGEN Pieter

VERCAUTEREN Pieter Judocus

VEREECKEN

VERGAUWEN N  (Sint-Jans-Steen)

VERHEYEN Philippus Jacobus

(Rupelmonde)

VERMEIRE Cornelis

VERMEIRE Jan

VERMEIRE Prins

VERSCHELDEN Laureys  (Sinaai)

VERSCHELDEN Pieter Benedictus  (Sinaai)

VERSCHUEREN Joannes (Kemseke)

VERSMISSEN

VERSTEGEN Gillis

VERSTRAETEN Ferdenandus

VERSTRAETEN Joannes

VLASSENROOT Pauwels  (De Klinge)

VLIJMINCK Joseph

WALGRAVE Fransies

WEYMAN Joseph

WEYN Joannes

WEYN Marie

WIEGELAER Josephus

WIJSEVELDE Baudewijn

WIJSEVELDE Pieter

ZAMAN Jaspaert

ZEGERS Joannes

 

 

Termen uit de steenbakkerij anno 1890

 

Kleynen plavey

Grooten plavey

Klomkens

Keursteen

Gemeen steen

Slaghsteen

Derdelinck

Bleeken derdelinck

Kleynen steen

Bleeken kleynen

Tichelen

Vorsten

Boomschen steenhoven

Tichelhoven

Logien

 

 

Eigennamen met beroepsvermelding

 

- Van Hecke Joannes Augustinus, coster                      

- den stadhouder van den Lande                 2 r

- Meester Jan de Jonghe                          12 v

- de Gemeene confraters vande Confrerie van den Soeten  Naem Jezus tot Stekene    14 r

- den stokhouder8 van hulster Ambacht       36 r

- dheer Fransies Van Puyvelde,

costumier9 tot Stekene                            51 r

- de weduwe Roose,

getrouwt met eenen mosselman               51 v

- Jan De Mulder,

schoenmaker, Coewacht                        51 v

- Dheer Tegelbergh,

ontfanger van den heer van Steene          52 r

- pieter vanden Ende,

Geemployeerden van de Majesteyt         52 r

- den lantmeter Stoop tot Basel                   54 r

- den advocaet de graeve                          54 r

- den Commandeur10

van t Sas van Gendt                               54 r

- De Rijcke van de Clingen, brouwer         54 v

- hammama (?) koster op Steene               57 v

- Marijn Steckelinck,

kleermaecker op den Achtergael            57 v

- Simoen Temmerman,

in de treckmuts11                                                58 r

- dheer Louis Bernaerd van Vlierberghe,

meyer en stadhouder                              58 r

- den ouden meyer Charles de Jonghe      59 r

- N. Zegers,

gewesen mulder in de Bormte                 59 v

- procureur Charles de Jonghe

- Goetgebuer, notaris tot Rupelmonde

- den Eerweerden heer Van den Berghe,

pastor                                                    60 r

- cossijn Pieter De Bruijn,

brouwer in den Spiegel                           61 r

- N. Herdewel,

herbergier inde Trompe 1788                 60 v

- N. Penneman,

backer tot Kieldrecht 1788                    61 r

- den heer hoogballiuw                                65 v

- Josephus Wiegelaer op drij hoefijzers,

          den smet                                           65 v

- Doctor Goethals                                     66 r

- Mijn heer Fermont                                  66 r

- den schipper Haentiens                           66 r

- Jonkheer Versmissen

 

Uit : Landen en Bosschen renten compiterende aen de erven van Gillis de bruijn tot Stekene bij hun gemeen en onvercavelt gebleven als te weten:

- Pieter Joannes Scheltjens,

doude schipper te Rupelmonde               23

 

 

Pachten en renten

 

De pachttijden voor zaailanden gelden voor zeven jaar en lopen van oogsttijd tot oogsttijd :

Dese landen worden in pagte gebruykt voor seven jaeren ingang genomen met ougst 1796.... (deel B, f 1 r)

Om dezelfde periode aan te duiden gebruikt men ook volgende terminologie :

in pagte gebruykt wordende bij Pieter de Smet voor seven jaeren ingang genomen met het scheiren van den ougst 1796 vrij van alle lasten (deel B, f 1 v).

Soms verandert de datum waarop de pacht moet voldaan worden en loopt deze van de feestdag van Sint Bavo (1 october) van het ene jaar tot Sint Bavo van het andere jaar:

bij afstand van Alexius Van Gassen heeft in pagte Jacobus Van de Velde en Joseph Schaut de bovenstaende landen, alsmede n21 en 22 groot 269 roeden voor seven jaeren ingang met bavo 1802 verschijnt bavo 1803 voor... (deel B, f 2 v).

Maar ook Kerstdag geldt als datum waarop de pacht moet voldaan worden:

Item uyt den hoofde als vooren een stuk zaeyland gelegen binnen de prochie van basel in den bolderick wijck of eersten craekwijck en sijnde n 471 groot 750 roeden salvo justo in pagte aen Joseph Braem tot Kersdag 1804 in advenante van tjaere tot ... (deel B f 21)

 

 

Met dank aan de gemeente Stekene voor hun bereidwillige medewerking.

 

 


 

 

 

 

 


 


 

 

 

 


 


 

 1  Jackie Thiron, in dEuzie, jg. 16 (1998) 1 & 2, p. 23-29.

 

2  Gillis de Bruyn, landmeter, woonde in het Groot Huys (waar nu de drukkerij Van Hoye gevestigd is) in het Dorp, en vervaardigde de zonnewijzer op de Heilig-Kruiskerk.

 

4  Briganddage: van het Franse brigandage, wat roverij of dieverij betekent.  Hier staat het als synoniem van de Boerenkrijg.

Zie over de moord op Joanna Van Goethem en haar zoon Gillis ook:

Frans-Jozef Annaert, Stekene en zijne kerk, Gent, Drukkerij A.Siffer, 1898 en

Luc De Brant, De Boerenkrijg in het noorden van het Waasland, in dEUZIE, jg. 17 (1998) nr. 3

 

5  Sint-Kruis-Winkel, thans deelgemeente van Gent

 

6  Herman Heyse, Klapdorp een misplaatst toponiem, in dEuzie, 4 (1985) 4, p.196-242

 

7  Caertbouck der prochie van Steekenen, begonnen door landmeter Gillis Speelman in 1668 en voleindigd door Anthony Van Goethem in 1674.  Dit kaartboek bevindt zich in de gemeentearchieven op het gemeentehuis van Stekene.

 

8  Stokhouder = vendumeester, veiler, venduhouder, beambte door de overheid aangesteld bij wettelijke verkopingen van roerend goed.  Zie:

Dr. F. Debrabandere, Stallaerts Glossarium van verouderde rechtstermen, kunstwoorden en andere uitdrukkingen uit Vlaamse, Brabantse en Limburgse bronnen, p. 210.

 

9  Costumier = oude praktizijn die in de rechten getuigen van het bestendig onderhoudene recht.  Uit:

Dr. F. Debrabandere, Stallaerts Glossarium van verouderde rechtstermen, kunstwoorden en andere uitdrukkingen uit Vlaamse, Brabantse en Limburgse bronnen, p.106.

Het is dus een raadgever in het oude recht.

 

10  Commandeur = bevelhebber


 [SD1]

 [SD2]